Tijd voor actie!

Beste mensen van Ru Paré,

Vanavond doe ik een beroep op uw engagement. En uw talent voor het componeren van strijdliederen en/of strijdgedichten.

Ik ga het niet hebben over het klimaat waar het maatschappelijk middenveld,  de media, politiek Den Haag, NGO’s, de VN en regeringsleiders het telkens over hebben.  Ik verleg de aandacht naar een onderwerp dat minstens zo belangrijk is. Nu én in de toekomst:  de positie van kwetsbare minderheidsgroepen in onze samenleving. Ik zal er een paar noemen:

  1. Mensen die door de participatiewet achtergesteld worden.  De belangrijkste tegenvaller voor deze groep is de kostendelersnorm waardoor je uitkering wordt gekort als je met anderen een huishouden deelt. Solidariteit wordt zodoende afgestraft. Mensen die soms niet eens meer een uitkering aanvragen, zakken onder het sociaal minimum. Door de hoge huren in Amsterdam komen ze dan gauw in de schulden. Ook jongeren worden met deze wet gepakt. Het gaat om zogenoemde spookjongeren die nergens staan ingeschreven en een zwervend bestaan leiden, aldus MUG november 2019. Nu wil Staatssecretaris Van Ark (sociale zaken, VVD) strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering in de vorm van een tegenprestatie bij voorbeeld. Vooralsnog wil Van Ark echter geen extra geld voor haar plan uittrekken aldus NRC Handelsblad vorige week vrijdag, 22 november 2019. Intussen zijn langdurig werklozen niet geholpen aan een baan door de Participatiewet. Dit blijkt uit een evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Er zijn vele daklozen die buiten de boot vallen. Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd ruim verdubbeld. Hulpinstanties zien steeds vaker daklozen met een niet-westerse achtergrond in de daklozenopvang verschijnen aldus NRC Handelsblad. Volgens het CBS stonden in 2018 ruim 39 000 mensen bekend als dakloos terwijl daklozen die illegaal in Nederland verblijven niet zijn meegenomen in de cijfers. Het Leger des Heils heeft als verklaring dat een gebrek aan betaalbare woningen voor een toename van het aantal daklozen zorgt. Een andere mogelijke verklaring is dat de wachtlijsten in de ggz in de afgelopen tien jaar zijn toegenomen. Daklozen kampen relatief vaak met psychische problemen.
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt voor allochtonen: het verschil tussen allochtonen en autochtonen neemt niet af. De afgelopen vijftien jaar hebben mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond nog altijd een kwart minder te besteden dan  autochtone Nederlanders. Aldus RTL Z die cijfermateriaal van het Centraal Planbureau heeft geraadpleegd. Allochtonen verdienen gemiddeld nog altijd minder dan autochtonen met dezelfde papieren. Ze hebben minder kans om een baan te krijgen en hebben vervolgens ook een lager uurloon. Discriminatie belemmert ook de stagekansen van allochtone mbo’ers, aldus Algemeen Dagblad. De SER concludeert dat de kans op een ‘parallelle arbeidsmarkt’ daardoor toeneemt. Het leenstelsel maakt het bovendien niet gemakkelijk voor mensen met een kleine portemonnee om kinderen te laten studeren of zelf aan een studie te beginnen.
  • Waar het ook rommelt, is bij de jeugdzorg. Ruim vier jaar na de overdracht van taken aan de gemeenten, die gepaard ging met een forse bezuiniging, hebben knelpunten zich opgestapeld. Te veel kinderen krijgen de hulp niet op tijd als gevolg van lange wachtlijsten. Administratieve lasten belemmeren het veldwerk en het personeelsverloop is groot, evenals het verzuim, aldus NRC Handelsblad. Teleurstelling overheerste vorige week maandag  18 november jl. na het jeugdzorgdebat in de Tweede Kamer. Er moet nú iets gebeuren, met extra budget. De vakbondsdelegatie die het debat bijwoonde, stapte voortijdig boos op toen de ministers aan het woord waren, omdat het te veel over stelsels en systemen en te weinig over hun werk ging. Een ander punt van zorg is dat de pleegzorg onder druk staat.
  • Woorden kunnen moorden, dus zijn verplichte lessen over antisemitisme gewenst. De werkelijke oplossing ligt niet bij de overheid. De echte bestrijding van antisemitisme begint in de schoolbanken. Maak daarom lesprogramma’s verplicht en stimuleer kennismaking met andere culturen. Dit is een citaat van Eddo Verdoner van het Centraal Joods Overleg verschenen in dagblad TROUW op 7 mei 2019. Antisemitisme hangt als een giftige schimmel in de luwten van de samenleving, wachtend op een vruchtbare bodem. Die kan liggen in groeiende maatschappelijke onvrede, in economische malaise of simpelweg bij een politicus op zoek naar een machtsbasis. Ik zou er op persoonlijke titel aan willen toevoegen dat ook mensen met een niet-westerse achtergrond de dupe zijn van haatgevoelens: met name moslims en vluchtelingen.

Ik had mijn betoog kunnen uitbreiden met de gevolgen van de nieuwe wet Zorg en Dwang voor bejaarde mensen met dementie en de wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg voor psychiatrische patiënten die per 1 januari 2020 in werking treden. Of had ik de aandacht kunnen vestigen op de toenemende armoede en de hoeveelheid voedselbanken. Het (voetbal-)racisme dat steeds meer wortel schiet. Of het voornemen van Sander Dekker, minister voor rechtsbescherming, om de sociale advocatuur om zeep te helpen aldus een interview begin november 2019 in De Volkskrant. Of de verplegers die zich in de rondte werken in de zorg waar de privatisering niets goed heeft voortgebracht en zelfs tot faillissementen van ziekenhuizen leidt. De leerkrachten die onder hoge druk werken, niet voltallig zijn en een een flinke achterstand hebben qua salaris: dit alles ten koste van het niveau van het onderwijs. De boerenbedrijven alsmede de bouwbedrijven die onjuist bejegend worden als gevolg van het stikstofbeleid. En dat omwille van bouwvergunningen in beheer van de overheid. Wat te denken van de inclusiviteit: mensen met een beperking hebben te maken met soms toenemende achterstanden, aldus NRC Handelsblad. De positie van vluchtelingen in ons land is eveneens een issue. Het ministerie van Justitie en Veiligheid pakt overlastgevende asielzoekers harder aan. Ze kunnen op straat worden gezet. Het is crisis in de asielzoekerscentra. Asielzoekers wachten lang in opvangcentra en raken gefrustreerd. Weerstand tegen IS-kinderen blijft. De recher roept het kabinet echter op het matje: de regering moet zich inspannen om IS-kinderen terug te halen. In Nederland hebben op dit moment 1,3 miljoen mensen last van burn-out klachten als gevolg van werkstress, aldus TNO en CBS. Tot slot: een brandbrief in NRC Handelsblad die vermeldt dat Nederlands een cruciaal vak is, dat we collectief hebben laten versloffen en verstoffen. Willen we de kant op gaan van Nineteen Eighty-Four van George Orwell met het adagium “ignorance is strength’, dan moeten we vooral zo door gaan denk ik er zelf achter aan!

Asl ik nog meer tekortkomingen in het regeringsbeleid aan de kaak had willen stellen, dán kwam ik echter in de knel met mijn spreektijd… 

De situatie van nu is onhoudbaar. De politiek gaat vrij uit.

Ondanks alle tekortkomingen in het systeem, ben ik optimistisch. Omdat ik weet dat het beter kan. Met elkaar en voor elkaar. Mutual aid/aldus de evolutie theorie van schrijver Kropotkin, begin vorige eeuw. Dus géén revolutie (met bloedvergieten) maar een évolutie waarmee we de toekomst met een gerust hart tegemoet kunnen gaan.

Amsterdam staat voor vastberadenheid, heldhaftigheid en barmhartigheid. Laten we dat gezamenlijk uitdragen. Als het kan met een demonstratie rondom het Lieverdje, op het SPUI. Ik heb een weblog www.pronkstukjes.com waarop de datum en tijd van een eerste ontmoeting te lezen zal zijn. Ik laat desondanks mijn emailadres achter voor het geval mijn weblog uit de lucht wordt gehaald wat me eerder is overkomen dit jaar.

Als een ieder de straat op gaat namens een minderheidsgroep, vormen  we ineens een meerderheidsgroep

Met strijdlustige groet, Annemarije Pronk – annemarije.pronk@gmail.com

Wapenspreuk Mokum